Winkelmandje - € 0,00

U hebt niets in uw winkelmandje.

Privacy beleid van Plugwise

Privacy & Cookie Policy Plugwise

Dit is de privacy en cookie policy van Plugwise B.V. (“Plugwise”) Plugwise is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de web-site www.plugwise.com, bij het sluiten van een overeenkomst met Plugwise en door het gebruik van het Plugwi-se systeem.

Persoonsgegevens

Via onze website of anderszins ontvangt Plugwise persoonsgegevens van u. Bijvoorbeeld als u zich bij ons regi-streert, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, een offerte aanvraagt, een order plaatst, de Plugwise software instal-leert, of als u gebruik maakt van het Plugwise systeem.

Als u een Plugwise systeem rechtstreeks aanschaft bij Plugwise, verkrijgt Plugwise onder meer uw IP-adres en gegevens die u aan Plugwise verstrekt, waaronder uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en eventuele bankrekeninggegevens.

Indien uw Plugwise systeem niet rechtstreeks aangeschaft is bij Plugwise, maar is verkregen via een door ons geselecteerde partner/distributeur, ontvangt Plugwise slechts de volgende persoonsgegevens van u op het mo-ment dat u het Plugwise systeem in gebruik neemt en de Plugwise software activeert:uw e-mailadres, het land waar u woonachtig bent of uw bedrijf gevestigd is en de 4 cijfers van uw postcode. Wij zullen de link tussen de licentiecode en uw e-mailadres direct verwijderen na activering van de software. Uw e-mailadres wordt slechts gebruikt om u te informeren over software updates.

Uw persoonsgegevens zullen overigens slechts worden verwerkt voor zover u hiermee heeft ingestemd.

Verbruiksgegevens

Wanneer u het Plugwise systeem en bijgeleverde software in gebruik neemt, ontvangt Plugwise de licentiecode van de Plugwise software alsmede de (technische) gegevens met betrekking tot uw energieverbruik van de door u op het Plugwise systeem aangesloten apparaten, waaronder de gegevens over de door u gebruikte apparaten, het moment waarop deze apparaten worden gebruikt en de duur van het gebruik. Zie tevens de Licentievoor-waarden van Plugwise.

Deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd en derhalve niet terug te herleiden tot natuurlijke personen in het huishouden en/of uw onderneming tenzij u via de software aan Plugwise expliciet toestemming heeft gegeven voor het koppelen van uw persoonsgegevens aan uw verbruiksgegevens.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Plugwise gebruikt om onze diensten aan u te kunnen verlenen, waaronder het zenden van software updates voor het Plugwise systeem, om onze producten te kunnen verbeteren en om energieverbruik en/of -besparingen van de gebruikers van het Plugwise systeem op diverse niveaus (in een bepaald tijdbestek en/of van een bepaalde groep) in kaart te brengen. Daarnaast gebruikt Plugwise uw per-soonsgegevens om contact met u te onderhouden, om nieuwsbrieven te sturen, om gestelde vragen te beant-woorden en u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van Plugwise. Voorzover wette-lijk vereist vraagt Plugwise uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt.

Plugwise kan uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen die de in deze privacy en cookie policy beschreven gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Plugwise zullen uitvoeren. Verder zal Plugwise indien u hiervoor toestemming heeft gegeven u per e-mail informeren over specifieke op u toegespitste aanbiedingen van vooraf door Plugwise geselecteerde derden. Indien u op een later moment deze informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken aan Plugwise door een e-mail te sturen naar unsubscribe@plugwise.com, onder vermelding van uw naam en uw adres.

Inzage, correctie en verzet

U heeft op elk moment het recht uw door ons verwerkte persoongegevens in te zien. Daarnaast kunt u verzoe-ken, als u van mening bent dat uw persoonsgegevens die door Plugwise worden gebruikt onjuist of onvolledig zijn of niet terzake doen, deze gegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Mocht u geen prijs meer stellen op het ontvangen van commerciële berichten van Plugwise, dan kunt u bij Plugwise te allen tijde hierte-gen verzet aantekenen. Neem voor bovenstaande zaken contact op met Plugwise door een e-mail te sturen naar unsubscribe@plugwise.com, onder vermelding van uw naam en uw adres.

Forum

Indien Plugwise besluit tot de instelling van een forum en u hiervan gebruik maakt, kan Plugwise bepaalde door u verstrekte gegevens in de betreffende openbare profielpagina’s tonen. Bij het invullen van uw profiel is duide-lijk aangegeven welke gegevens openbaar zijn en welke niet. Indien u niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kunt u de invulvelden in uw profiel leeg laten.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Plugwise bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de beschre-ven doeleinden.

Als u uw forumaccount laat opheffen, dan heeft u zelf de mogelijkheid om de berichten die u op de website hebt gepost te verwijderen of te aan te passen c.q. te anonimiseren zodat deze voor andere bezoekers niet langer tot uw persoon herleidbaar zijn.

Cookies en website informatie

De Plugwise website kan gebruik maken van "cookies" om u te helpen zich aan te melden en om uw online be-zigheden te personaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan uw internet browser worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van uw computer plaatst. Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer over te brengen. Als het niet nodig is dat een cookie persoonsgegevens opslaat, doet Plugwise dat niet. U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste browsers accepteren auto-matisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden gewei-gerd. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat u zich niet kunt aanmelden bij of gebruik kunt maken van de interactieve functies van de Plugwise website en services waarvoor cookies noodzakelijk zijn. De geldigheidsduur van de cookies is dertig dagen na de laatste inlogdatum dan wel de einde van een sessie.

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij informatie verzamelen over uw bezoek, inclusief de pagina's die u bekijkt, de koppelingen waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die uw browser naar elke website verzendt die u bezoekt, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte. Voorzover het persoonsgegevens betreft zullen we deze alleen gebruiken voor de beschreven doeleinden en niet langer bewaren dan noodzakelijk is, voor deze doeleinden.

Wijziging privacy en cookie policy

Deze privacy en cookie policy kan eenzijdig door Plugwise worden gewijzigd.Wijzigingen treden in werking op de datum vermeld op de bekendmaking. Wij adviseren u regelmatig deze privacy en cookie policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij hebben de gegevensverwerkingen die plaatsvinden in het kader van onze website en in het kader van de ver-koop en het gebruik van ons Plugwise systeem aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder registratienummer 1348099.

Deze privacy en cookie policy is voor het laatst gewijzigd op 20-01-2009.