Winkelmandje - € 0,00

U hebt niets in uw winkelmandje.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Plugwise B.V. Consument/Klein-zakelijk

Artikel 1- Algemeen – definities
De volgende definities hebben de volgende betekenis:
Afnemer: de partij die met de Plugwise een Overeenkomst wenst aan te gaan of aangaat.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Afnemer en Plugwise, alsmede daarmee verbandhoudende rechtsverhoudingen tussen Plugwise en de Afnemer.
Partijen: Plugwise en Afnemer.
Plugwise: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plugwise B.V., statutair gevestigd te Oegstgeest, handelend onder de naam Plugwise, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28.11.32.18, en,
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plugwise International B.V., statutair gevestigd te Sassenheim, handelend onder de naam Plugwise, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32.09.26.96.
Plugwise Systeem: het door Plugwise geleverde systeem om energieverbruik te meten, inclusief de Program-matuur, alle randapparatuur, uitbreidingen op het Plugwise Systeem en bijgeleverde documenten.
Programmatuur: het computerprogramma "Source Pro" en de apps (pc of mobiel device) eventuele updates van het computerprogramma "Source Pro" en van de apps en de bijbehorende gegevensdragers en documenten.

Artikel 2- Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Plugwise en orders aan Plugwi-se, alsmede op de Overeenkomst.
2.2 Eventuele door de Afnemer gebruikte algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de Overeenkomst tussen Partijen.
2.3 Plugwise behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden na de eerste publicatie op de website van Plugwise. Deze wijzigingen hebben geen invloed op reeds gesloten Overeenkomsten.

Artikel 3- Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Plugwise en orders aan Plugwise, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en herroe-pelijk. Aanbiedingen en orders zijn bovendien onder voorbehoud van kennelijke fouten/vergissingen, wijzigingen en zolang de voorraad strekt.
3.2 Plugwise is te allen tijde gerechtigd om een order, geheel of gedeeltelijk, en zonder opgave van redenen te weigeren, zonder daardoor op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn.
3.3 Na ontvangst van een order van Afnemer, in welke vorm dan ook, bevestigt Plugwise de order schriftelijk aan Afnemer en komt de Overeenkomst tot stand. Als schriftelijke bevestiging geldt tussen Partijen uitdrukkelijk ook de factuur of bevestiging per e-mail. De Overeenkomst komt eveneens tot stand wanneer Plugwise uitvoering geeft aan levering van het Plugwise Systeem.
3.4 Plugwise behoudt zich het recht voor (delen van) de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4- Prijzen en Prijsverhogingen
4.1 Alle prijzen zijn in Euro´s en inclusief omzetbelasting, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rech-ten behoudens aanbiedingen aan en Overeenkomsten met Afnemers buiten Nederland.
4.2 Aanvullende kosten, zoals verzendkosten of afzonderlijk overeengekomen diensten, worden vermeld op de website, in het bestelformulier en/of anderszins.
4.3 Plugwise heeft te allen tijde het recht indien zij wordt geconfronteerd met prijsverhoging(en) deze aan Afnemer door te berekenen. Indien de prijsverhoging binnen drie (3) maanden na sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging door Plugwise te ontbinden.

Artikel 5- Levering
5.1 Plugwise zal het Plugwise Systeem op de door de Afnemer aangegeven plaats afleveren.
5.2 Plugwise bepaalt de leveringsmethode, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De leve-ringsmethode wordt vermeld op de website van Plugwise, in het bestelformulier en/of anderszins.
5.3 Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en geen fatale termijn, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Plugwise is bij overschrijding van leveringstermijnen daarom niet in verzuim en dit kan (derhalve) niet leiden tot schadeplichtigheid aan de kant van Plugwise. De Overeenkomst kan hierdoor evenmin worden ontbonden.
5.4 Plugwise is te allen tijde bevoegd een order in gedeelten af te leveren.
5.5 Plugwise behoudt zich het recht voor de te leveren producten te allen tijde te wijzigen of de levering daarvan te stoppen. Plugwise zal ik geen geval door uitoefening van dit recht schadeplichtig zijn.
5.6 Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van het Plugwise Systeem, gaat op Afnemer over zodra het Plugwise systeem in handen van de eerste vervoerder is geplaatst.

Artikel 6- Betaling
6.1 Betaling dient plaats te vinden binnen de door Plugwise gestelde betalingstermijn en door middel van de door Plugwise op de website van Plugwise aangegeven betalingmethode(n) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling geschiedt binnen de door Plugwise aangegeven termijn, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Plugwise is ontvangen, is Afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd. Reclames schorten de betalingsver-plichtingen van Afnemer niet op.
6.3 In geval Afnemer in verzuim is met de volledige betaling van de door Plugwise gefactureerde bedragen dan is Afnemer aan Plugwise (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd waarbij het volgende geldt: Voor zover Afnemer handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
Plugwise aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten
in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan tenminste
15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere
gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 7- Eigendomsvoorbehoud
7.1 Het Plugwise Systeem blijft eigendom van Plugwise tot het moment dat Afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
7.2 Wanneer de eigendom van het Plugwise Systeem nog niet is overgegaan, is het de Afnemer wel toegestaan het Plugwise Systeem te gebruiken. Het is Afnemer niet toegestaan gedurende die periode het Plugwise Systeem te vervreemden, aan derden af te staan, in (stil onder)pand te geven of anderszins te bezwaren.
7.3 Bij niet (tijdige) betaling is Plugwise gerechtigd, eigenmachtig en voor rekening en risico van de Afnemer het Plugwise Systeem terug te nemen waar deze zich ook bevindt. De Afnemer dient hieraan zijn medewerking te verlenen.
7.4 Zolang Plugwise eigenaar is van het Plugwise Systeem, is Afnemer verplicht Plugwise onverwijld te informeren indien derden rechten doen gelden op het geleverde alsmede eenieder te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Plugwise. Daarnaast dient de Afnemer bij het gebruik en/of het bewaren de nodige zorg te betrachten.

Artikel 8- Intellectueel eigendom
8.1 Alle intellectueel eigendomsrechten op het Plugwise Systeem zullen steeds (blijven) berusten bij Plugwise of haar licentiegevers. Op geen enkele wijze worden enige intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan Afnemer.
8.2 Afnemer zal op geen enkele wijze het Plugwise Systeem op enigerlei wijze nabootsen, waaronder tevens wordt verstaan het al dan niet middels reverse-engineering vervaardigen van zaken die weliswaar op een of meerdere punten afwijken van het door Plugwise geleverde Plugwise Systeem, maar gebaseerd zijn op het Plugwise Systeem van Plugwise.
8.3 Afnemer zal niet enige aanduiding omtrent rechten van intellectueel eigendom op of in het Plugwise Systeem verwijderen of wijzigen.
8.4 Voor zover Plugwise bekend is, maakt het Plugwise Systeem geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden. Indien Afnemer desondanks wordt verweten dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal Plugwise het Plugwise Systeem of het relevante deel van het Plugwise Systeem terugnemen tegen creditering van het door Afnemer aan Plugwise voor het Plugwise Systeem (of het betreffende deel) betaalde, dan wel zorgdragen dat Afnemer het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, danwel een gelijkwaardige ander product kan gebruiken, zulks ter beoordeling van Plugwise. Het voorgaande geldt uitsluitend indien (i) Plugwise van de aanspraken onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld door de Afnemer, (ii) Afnemer aan Plugwise terzake alle informatie verstrekt en medewerking verleent en (iii) Plugwise zelf in de gelegenheid wordt gesteld met de wederpartij te corresponderen/ onderhandelen etc.
8.5 Indien Plugwise een Plugwise Systeem heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of
namens Afnemer verstrekt, garandeert Afnemer dat geen inbreuk wordt gemaakt op intellectueel eigendoms-rechten van derden. Afnemer vrijwaart Plugwise voor aanspraken van derden terzake.

Artikel 9- Licentievoorwaarden
9.1 Plugwise verleent aan Afnemer het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot het gebruik van de Pro-grammatuur binnen het bedrijf van de Afnemer, tenzij anders is overeengekomen. Het gebruiksrecht omvat het recht om de Programmatuur in object code te gebruiken. Dit gebruiksrecht geldt alleen in combinatie met de apparatuur van het Plugwise Systeem en is beperkt tot het uitlezen en aansturen van de apparatuur van het Plugwise Systeem. Afnemer is daarnaast uitsluitend gerechtigd tot het maken van kopieën van de Programmatuur voor back-up doeleinden.
9.2 Afnemer zal de Programmatuur uitsluitend in overeenstemming met de instructies van de bijgeleverde ge-bruikshandleiding gebruiken. Het gebruiksrecht is beperkt tot het eigen gebruik binnen het bedrijf van Afnemer. Het is Afnemer niet toegestaan modificaties, toevoegingen of aanpassingen aan de Programmatuur aan te brengen. Het is Afnemer niet toegestaan de Programmatuur te decompileren of op andere wijze de onderliggende broncode te ontcijferen of te benaderen, tenzij en voor zover dit is toegestaan op grond van dwingend Nederlands recht.
9.3 Plugwise kan technische maatregelen nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien Plugwise door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan, deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen.
9.4 Het gebruiksrecht is voor onbepaalde duur, maar eindigt van rechtswege indien de Afnemer in strijd met dit artikel 9 handelt. Het gebruiksrecht eindigt tevens in geval van eindiging van de Overeenkomst.
9.5 Plugwise kan de Programmatuur aanpassen, indien dit Plugwise noodzakelijk lijkt (i) in verband met aanpassingen en / of verbeteringen van het Plugwise Systeem, (ii) bij de ontdekking van fouten, dan wel (iii) bij gewijzigd inzicht over de Programmatuur. Indien de Afnemer een verbeterpunt is gebleken, zal hij dit melden bij Plugwise. Het is aan Plugwise om de Programmatuur al dan niet aan te passen. Zij kan op geen enkele wijze hiertoe worden verplicht door de Afnemer. In geval van aanpassingen kan Plugwise die Afnemer per e-mail hierover berichten. Aanpassingen aan het systeem, al dan niet naar aanleiding van gebleken fouten in de Programmatuur, kunnen op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van Plugwise.

Artikel 10- Verplichtingen en verantwoordelijkheden
10.1 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik, de beveiliging, het functioneren en een juiste toepassing van het Plugwise Systeem. Afnemer is ook zelf verantwoordelijk voor de juiste installatie van het Plugwise Systeem, tenzij Partijen expliciet anders zijn overeengekomen.
10.2 Afnemer zal het Plugwise Systeem alleen voor eigen gebruik binnen het bedrijf van Afnemer benutten, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10.3 Afnemer zal het Plugwise Systeem na levering direct inspecteren op (zichtbare) gebreken.
10.4 Indien de Afnemer ongeacht de reden het Plugwise Systeem retour zendt, dient de zending voorzien te zijn van een retournummer. De Afnemer ontvangt dit nummer bij navraag van Plugwise. Wanneer Afnemer producten retour zendt zonder vermelding van het retournummer kan dit leiden tot vertraging in de afhandeling of zoekraken van de producten, hetgeen in dat geval volledig voor rekening van Afnemer komt. Kosten en risico’s van het retour zenden van (onderdelen van) het Plugwise Systeem, ongeacht de grond, zijn voor Afnemer.
10.5 Afnemer zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één (1) jaar na afloop daarvan zonder schriftelijke toestemming van Plugwise geen personen die in dienst of opdracht van Plugwise werkzaamheden verrichten of verricht hebben hetzij direct noch indirect, al dan niet tegen betaling, contracteren tot het verrichten van werkzaamheden.
10.6 Indien Afnemer het bepaalde in het voorafgaande lid van dit artikel overtreedt, verbeurt zij een direct opeisbare boete van Euro 25.000,- per overtreding en een boete van Euro 2.500,- per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 11- Garantie
11.1 Gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden na aflevering wordt het Plugwise Systeem indien dit gebrekkig blijkt te zijn, door Plugwise kosteloos hersteld, vervangen dan wel wordt, voor zover hiervan sprake, een ontbrekend deel afgeleverd. De Afnemer dient Plugwise zo spoedig mogelijk te informeren over het gebrek aan het Plugwise Systeem.
11.2 De Afnemer kan geen beroep doen op de garantie als:

* het Plugwise Systeem wordt gebruikt op een andere wijze of voor andere doeleinden dan waarvoor het be-stemd is;
* indien Afnemer aan het Plugwise Systeem werkzaamheden (heeft doen) verricht(en) zonder voorafgaande goedkeuring van Plugwise;
* de beschadigingen of gebrek het resultaat is van opzettelijk gedrag of grove nalatigheid;
* de datum op de aankoopnota niet meer leesbaar is;
* indien Afnemer niet al het mogelijke heeft gedaan om schade te beperken, door onder meer het direct buiten werking stellen van apparatuur, het maken van kopieën en back-ups van gegevens en de Programmatuur.

11.3 De met behulp van de het Plugwise Systeem verkregen gegevens hebben een indicatief karakter waaraan door Afnemer geen rechten kunnen worden ontleend met betrekking tot de juistheid of de volledigheid daarvan.

Artikel 12- Aansprakelijkheid
12.1 Plugwise is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, waaronder schade als gevolg van het (tijdelijk) niet functioneren van het systeem en schade geleden door derden, tenzij in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
12.2 Iedere aansprakelijkheid van Plugwise zal beperkt zijn tot het totaalbedrag (zonder verzendkosten) van de originele aankoop van het Plugwise Systeem conform de originele factuur tot een maximum van Euro 10.000,-.
12.3 Iedere aanspraak van Afnemer op Plugwise, uit welke hoofde dan ook, vervalt of verjaart na verloop van één (1) kalenderjaar na het ontstaan van de schade.

Artikel 13- Opschorting en ontbinding
13.1 In geval Afnemer tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, ongeacht of deze tekortkoming aan Afnemer is toe te rekenen, is Plugwise ter harer keuze, gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of (buiten-gerechtelijk) (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder daardoor schadeplichtig te worden. Dit geldt ook in geval van (aanvraag tot) surséance van betaling of faillissement van Afnemer. Afnemer is in bovengenoemde gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.
13.2 Plugwise is te allen tijde gerechtigd de geleverde producten bij Afnemer weg te halen indien Afnemer haar verplichtingen niet nakomt, Afnemer is verplicht haar medewerking hieraan te verlenen.

Artikel 14- Gegevensverwerking
14.1 Plugwise is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en het gebruik van het Plugwise Systeem in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Plugwise zal de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig haar Privacy & Cookie Policy. Deze Privacy & Cookie Policy is te raadplegen op de website van Plugwise (www.plugwise.com) of kan kosteloos worden opgevraagd bij Plugwise.

Artikel 15- Nawerking
15.1 Alle rechten en verplichtingen die ertoe strekken na het einde van de Overeenkomst te blijven voortduren, blijven na eindiging van deze Overeenkomst van kracht. Dit geldt in ieder geval voor de artikelen 8, 9 en 17.

Artikel 16- Nietige bepalingen
16.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke redenen dan ook, niet geldig of niet van toepassing zou worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 17- Rechts- en forumkeuze
17.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens koopverdrag) wordt expliciet uitgesloten.
17.2 Geschillen tussen Partijen samenhangende met een Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan Recht-bank Den Haag.

Download hier de Algemene Voorwaarden.